Suradnja s nacionalnim kompanijama

Suradnja s nacionalnim kompanijama

Ostvarena suradnja s nacionalnim kompanijama

ALAS–SEGET d.o.o. (Split)

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Bioplin proizvodnja d.o.o. (Zagreb)

 • Elaborat mikrozoniranja na lokaciji bioplinskog postrojenja u Medincima

Brana d.o.o. (Virovitica)

 • Izrada hidrogeološkog elaborata za potrebe ishođenja vodopravnih uvijeta za zahvaćanje podzemnih voda

Cemex Hrvatska d.d. (Kaštel Sućurac)

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Cemtra d.o.o. (Zagreb)

 • Izrada petrografskog preparata s bojanjem
 • Izrada petrografskog preparata s bojanjem i bez bojenja
 • RTG mineraloške analize gline iz ležišta Bedekovčina

CSS d.o.o. (Zagreb)

 • Mikroskopske analize

Čvorkovac d.o.o. (Dalj)

 • Elaborat o usklađenju postojećeg elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta s novim pravilnikom

Darkom d.o.o. (Daruvar)

 • Usluge osiguranja dodatnih količina podzemne vode za javnu vodoopskrbu: geofizička istraživanja

Dvokut Ecro d.o.o. (Zagreb)

 • Hidrologija za studiju utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Vranjsko polje

Elektroprojekt d.d. (Zagreb)

 • Izrada idejnog projekta I. faze sustava navodnjavanja Vransko polje
 • Specijalni pregled usjeka sa geotehničkim istraživanjima i izrada izvedbenog projekta sanacije usjeka: geofizički radovi

Geobim d.o.o. (Beletinec)/strong>

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Geocop d.o.o. (Rovinj)

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Geomin d.o.o. (Zagreb)

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Geotehna Varaždin d.o.o. (Turčin)

 • Izrada projekta bušenja i miniranja
 • *Rušenje južne dilatacije hotela Bellevue u Malom Lošinju
 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Geotehnički studio d.o.o. (Zagreb)

 • Ispitivanje električne vodljivosti na uzorcima tla
 • Laboratorijska ispitivanja projekta: Hotel Jager, Pag

Geotehnika j.d.o.o. (Vodice)

 • Određivanje PLT vrijednosti na uzorcima stijena za potrebe projekta Platforma–Uljanik

Hidroing d.o.o. (Osijek)

 • Hidrogeološki radovi na dopuni Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Jarčevac

HIS d.o.o. (Donja Višnjica)

 • Ponuda za ispitivanje koeficijenta propusnosti

HROTE d.o.o. (Zagreb)

 • Uvođenje novog modela hrvatskog tržišta plina sa pripadajućim pravilima

Hrvatske vode (Zagreb)

 • Geodetsko–geološka studija erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka hrvatskog Podunavlja
 • Kontrola glavnog projekta sanacije desne obale rijeke Kupe u Karlovcu (Brođani) u dužini od oko 285m na k.č. 2879 u k.o. Skakavac na području grada Karlovca
 • Kontrola glavnog projekta sanacije odrona na lijevoj obali Save oko km 620 na lokaciji preljeva rijeke Save u retenciju Lonjsko polje u naselju Palanjek
 • Kontrola glavnog projekta za rekonstrukciju vodne stube u dolini rijeke Orljave u Pleternici

INA d.d. (Zagreb)

 • *Studije o procjeni utjecaja zahvata na okolišna eksploatacijskim poljima ugljikovodika i geotermalne vode SUO Šumećani, SUO Molve, SUO Žutica, SUO Stružec u skladu sa INA tehničkom specifi kacijom
 • Obrada dokumentacije i izrada Elaborata uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš “Priključenje bušotine Go–10 do objekta PS Gola duboka”
 • Prilog rekonstrukciji taložno–tektonskog razvitka u dijelu podmorja Južni Jadran

Isl Spreewer d.o.o. (Gospić)

 • Ispitivanje eksplozivnih tvari

Jadrankamen Kaštela d.o.o. (Kaštel Sućurac)

 • Provedba ispitivanja čvrstoće na savijanje i usporedba dobivenih rezultata

Kamen Pazin d.d. (Pazin)

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Kaming d.d. (Ljubeščica)

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

KTC d.d. (Križevci)

 • Hidrogeološki radovi na snižavanju razine podzemne vode na lokaciji benzinske postaje u Krapini

Međimurske vode d.o.o. (Čakovec)

 • Izrada novelacija zona zaštite izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija prema Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

Nobel d.o.o. (Viškovo)

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Papuk d.o.o. (Orahovica)

 • Elaborat o usklađenju postojećih elaborata o zonama sanitarne zaštite Orahovičkih izvorišta s novim pravilnikom

Rudar posebna trgovina d.o.o. (Zagreb)

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Slunj d.d. (Slunj)

 • Ispitivanje svojstva gline po uzetim uzorcima za odlagalište otpada Čuićbrdo, Rakovica

TPA d.o.o. (Zagreb)

 • Analiza uzoraka prirodnog kamena Pećnik
 • Analiza uzoraka

Trg d.o.o. (Trnovec Bartolovečki)

 • Umjeravanje instrumenta Instantel

Unijabeton d.o.o. (Zagreb)

 • Izrada podloge za ishođenje dozvole za korištenje podzemne vode

URS Polska Sp. z o.o. (Zagreb)

 • Izgradnja nove dvokolosječne željezničke pruge Rijeka-Zagreb na dionici Goljak–Skradin

Varkom d.d. (Varaždin)

 • Hidrogeološki i geofizički istražni radovi za određivanje mikrolokacije zdenca ZV–4 na vodocrpilištu Vinokovščak

Viadukt d.d. (Zagreb)

 • Mjerenje i elaborat seizmičkih utjecaja miniranja na kamenolomu Ivanec

Vodoprivreda Zagreb d.d.

 • Procjena vrijednosti troškova eksploatacije iskopane mineralne sirovine, građevnog pijeska i šljunka na ležištu Veslački centar od 02.04.12.–05.11.14.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. (Karlovac)

 • Dopuna Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta Gaza I, II, Mekušje i Švarča

Vodovod–hidrogeološki radovi d.o.o. (Osijek)

 • Prateći hidrogeološki radovi pri izradi zamjenskog zdenca na crpilištu Jarčevac

Zagrebački holding d.o.o., Tržnice Zagreb (Zagreb)

 • Izrada elaborata i projekta uz nadzor i interpretaciju prikupljenih podataka za zdenac Vih

Zlatne terme d.o.o. (Velika)

 • Izrada Elaborata kao podloge za dobivanje koncesije za korištenje termalnih izvora u Velikoj

Željezničko projektno društvo d.d. (Zagreb)

 • Izrada projektne i ostale dokumentacije za Unapređenje i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo–Novska I. faza

Žito d.o.o. (Osijek)

 • Izrada hidrogeološlog elaborata