Za sve predmete nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna


Dokumentacija u prilogu.