UPISANI OD AK. GOD. OD 2018./19.

UPISANI OD AK. GOD. OD 2018./19.

Šifra NOSITELJ KOLEGIJ ECTS Predavanja Seminar Vježbe
OBVEZNI KOLEGIJ      
10-01 Lažnjak, J.; Vlahović, I. Metodologija znanstvenog rada 2 15 0 0
HORIZONTALNI KOLEGIJI      
20-H01-1 Šumanovac, F. Površinska i bušotinska geofizička istraživanja – ND1: Površinska geofizička istraživanja 6 15 3 10
20-H01-2 Orešković; J. Površinska i bušotinska geofizička istraživanja – ND2: Bušotinska geofizička istraživanja 4,5 10 2 10
20-H01-3 Šumanovac, F. Površinska i bušotinska geofizička istraživanja – ND3: Geofizička modeliranja 4,5 10 0 15
20-H02-1 Šumanovac, F. Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja – ND1: Seizmička istraživanja 5 10 5 10
20-H02-2 Šumanovac, F.; Orešković; J. Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja – ND2: Seizmički atributi i AVA analize 5 15 0 20
20-H03-1 Rajić, R.; Vrbaški, A. Numerička matematika i geomatematika – ND1: Sustavi linearnih jednadžbi i obične diferencijalne jednadžbe 6 25 0 0
20-H03-2 Jaguljnjak-Lazarević, A. Numerička matematika i geomatematika – ND2: Parcijalne diferencijalne jednadžbe 5 20 0 10
20-H03-3 Malvić, T. Numerička matematika i geomatematika – ND3: Geomatematika 7 25 10 0
20-H04 Rajić, R.; Vrbaški, A.; Kuhinek, D. (R); Malvić, T. (G); Posavec, K.(GI); Vulin, D.(N) Inženjerska statistika 10 40 5 5
20-H05 Kapor, F. Principi i primjena kemije u inženjerskoj struci 6 15 5 10
20-H06 Perković, D. GIS i baze podataka 5 10 0 15
MODUL RUDARSTVO      
20-R01-1 Bohanek, V. Površinska eksploatacija – ND1: Površinska eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina 3 6 3 6
20-R01-2 Kujundžić, T.; Korman, T. Površinska eksploatacija – ND2: Dobivanje i obrada arhitektonsko–građevnog kamena 3 8 3 3
20-R01-3 Klanfar, M., Bohanek, V. Površinska eksploatacija – ND3: Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama u EU 3 10 3 0
20-R02-1 Klanfar, M. Podzemna eksploatacija – ND1: Proračuni vjetrenja rudnika i podzemnih prostorija 3 8 3 3
20-R02-2 Kujundžić, T.; Korman, T. Podzemna eksploatacija – ND2: Dobivanje i obrada arhitektonsko-građevnog kamena 3 8 3 3
20-R02-3 Galić, I. Podzemna eksploatacija – ND3: Podzemna eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina 3 10 5 0
20-R03 Galić, I. Projektiranje rudarskih radova 5 15 10 0
20-R04 Kujundžić, T.; Korman, T. Optimalizacija mehaniziranosti rudarskih i geotehničkih radova 8 20 5 5
20-R05-1 Dobrilović, M. Eksplozivi i tehnološke primjene eksplozivnih procesa – ND1: Modeliranje i suvremene primjene eksplozivnih procesa 4 17 11 11
20-R05-2 Bohanek, V.; Škrlec, V., Stanković, S. Eksplozivi i tehnološke primjene eksplozivnih procesa – ND2: Napredne metode ispitivanja i utjecaj eksplozivnih procesa na okoliš 3 13 9 9
20-R06-1 Dobrilović, M.; Bohanek, V.; Stanković, S. Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada – ND1: Područje izrade podzemnih prostorija i tunela 4 16 14 2
20-R06-2 Škrlec, V. Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada – ND2: Područje tunelogradnje 3 8 7 1
20-R06-3 Veinović, Ž. Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada – ND3: Izgradnja dubokih geoloških odlagališta radioaktivnog otpada i istrošenog goriva 3 15 5 0
20-R07-1 Domitrović, D. Laboratorijske i terenske metode istraživanja u rudarstvu i geotehnici – ND1: Laboratorijske i terenske metode istraživanja u tlima 5 12 8 8
20-R07-2 Briševac, Z. Laboratorijske i terenske metode istraživanja u rudarstvu i geotehnici – ND2: Laboratorijske i terenske metode istraživanja stijenskog materijala 5 12 8 8
20-R08-1 Kuhinek, D. Tehnika sigurnosti i protueksplozijska zaštita – ND1: Protueksplozijska zaštita 3 5 5 5
20-R08-2 Klanfar, M. Tehnika sigurnosti i protueksplozijska zaštita – ND2: Tehnika sigurnosti 6 15 5 10
20-R09 Bedeković, G. Modeliranje i simulacije u preradi primarnih i sekundarnih sirovina 8 15 10 5
20-R10-1 Kovačević Zelić, B. Upravljanje okolišem – ND1: Geotehničko inženjerstvo okoliša 4 15 5 0
20-R10-2 Veinović, Ž. Upravljanje okolišem – ND2: Gospodarenje reziduima i nisko i srednje radioaktivnim otpadom 4 15 5 0
20-R10-3 Sobota, I. Upravljanje okolišem – ND3: Upravljanje kvalitetom zraka 4 15 5 0
20-R11-1 Jaguljnjak Lazarević, A. Modeliranje ponašanja geoloških materijala – ND1: Mehanika kontinuuma 3 12 5 0
20-R11-2 Kovačević Zelić, B. Modeliranje ponašanja geoloških materijala – ND2: Modeliranje ponašanja tla 4 14 5 0
20-R11-3 Hrženjak, P. Modeliranje ponašanja geoloških materijala – ND3: Modeliranje ponašanja stijena 3 14 5 0
MODUL GEOLOGIJA      
20-G01-1 Velić, J.; Saftić, B. Analiza bazena – ND1: Geokemijska istraživanja matičnih stijena i ležišnih fluida 5 15 5 5
20-G01-2 Kolenković Močilac, I.; Cvetković, M. Analiza bazena – ND2: Bazensko modeliranje i procjena regionalnog naftnogeološkog potencijala 5 15 5 5
20-G02-1 Velić, J.; Kolenković Močilac, I. Geološko modeliranje ležišta nafte i plina – ND1: Metode istraživanja građe i svojstava ležišnih i izolatorskih stijena 5 15 6 4
20-G02-2 Saftić, B.; Cvetković, M. Geološko modeliranje ležišta nafte i plina – ND2: Konstrukcija geološkog modela i nastavak istraživanja u fazi razrade ležišta 5 15 6 4
20-G03-1 Pavelić, D. Regionalna geologija i tektonika – ND1: Stratigrafija neogenskih bazena Hrvatske 5 10 2 13
20-G03-2 Vlahović, I. Regionalna geologija i tektonika – ND2: Evolucija Jadranske karbonatne platforme 5 15 2 8
20-G03-3 Tomljenović, B. Regionalna geologija i tektonika – ND3: Tektonika 5 15 2 8
20-G04 Velić, J.; Cvetković, M. Geologija kvartara 5 15 2 12
20-G05-1 Matoš, B. Geodinamika kvartara – ND1: Strukturna geomorfologija 4 15 4 15
20-G05-2 Matoš, B.; Herak, Ma. Geodinamika kvartara – ND2: Seizmotektonika 4 15 4 8
20-G06 Garašić, V. Magmatske i metamorfne stijene 4 15 5 5
20-G07 Garašić, V. Geokemija stijena kore 3 10 3 2
20-G08-1 Aljinović, D.; Smirčić, D Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša – ND1: Facijesi i taložni modeli klastita 5 18 1 5
20-G08-2 Vlahović, I.; Barudžija, U. Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša – ND2: Taložni sustavi karbonatata 5 16 2 6
20-G08-3 Aljinović, D.; Smirčić, D Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša – ND3: Principi korelacije facijesa 3 12 1 3
20-G09-1 Barudžija, U. Dijageneza i paleopedologija – ND1: Dijageneza i dijagenetski praktikum 5 15 2 6
20-G09-2 Durn, G. Dijageneza i paleopedologija – ND2: Paleopedologija i paleopedološki praktikum 5 15 2 6
20-G10-1 Durn, G., Kisić, I. Mineralogija i geokemija okoliša – ND1: Mineralogija, geokemija i zaštita tla 6 12 2 8
20-G10-2 Sondi, I. Mineralogija i geokemija okoliša – ND2: Mineralogija i geokemija recentnih sedimenata 3 6 2 4
20-G10-3 Mileusnić, M. Mineralogija i geokemija okoliša – ND3: Rudarski otpad i njegov utjecaj na okoliš 3 6 2 4
20-G10-4 Ružičić, S. Mineralogija i geokemija okoliša – ND4: Ponašanje onečiščivala u nesaturiranoj zoni 3 6 2 4
20-G11 Borojević Šoštarić, S.; Garašić, V. Rudna ležišta i industrijski minerali 6 25 12 2
MODUL GEOLOŠKO INŽENJERSTVO      
20-GI01 Parlov, J. Krški vodonosnici 5 15 0 10
20-GI02 Duić, Ž. Hidraulika podzemnih voda 3 10 0 2
20-GI03 Nakić, Z.; Posavec, K. Matematičko modeliranje transporta onečišćujućih tvari u sustavima podzemnih voda 5 15 0 10
20-GI04 Mihalić Arbanas, S.; Krkač, M. Karakterizacija inženjerskogeoloških jedinica 5 30 15 0
20-GI05 Pavlić, K. Hidrologija 5 10 0 15
20-GI06 Maričić, A. Prirodni i tehničko-građevni kamen 6 8 4 20
20-GI07 Bernat Gazibara, S., Mihalić Arbanas, S.; Inženjerskogeološko zoniranje i prognostičke karte geohazarda 7 38 20 0
20-GI08 Krkač, M.; Bernat Gazibara, S. Inženjerskogeološki modeli 4 22 10 0
20-GI09 Krkač, M.; Bernat Gazibara, S. Daljinska istraživanja i monitoring u inženjerskoj geologiji 8 45 25 0
20-GI10 Duić, Ž. Monitoring podzemnih voda 3 10 3 2
20-GI11 Posavec, K. Operacijska istraživanja u hidrogeologiji 5 15 0 10
20-GI12 Nakić, Z.; Posavec, K. Koncepti zaštite i obnove podzemnih voda 5 15 0 10
MODUL NAFTNO INŽENJERSTVO      
20-NI01 Gaurina Međimurec, N.; Pašić, B. Projektiranje i tehnologija izrade bušotina 10 55 15 0
20-NI02 Vulin, D.; Kurevija T. Racionalizacija razrade ležišta nafte i plina 10 25 25 25
20-NI03 Pašić, B.; Brkić, V. Optimiranje opremanja bušotina i stimulacija ležišta 6 30 10 0
20-NI04 Hrnčević, L.; Novak, Mavar, K. Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu 6 20 0 10
20-NI05 Perković, L. Energetske transformacije i planiranje energetskih sustava 6 20 1 9
20-NI06 Vulin, D. Karakterizacija ležišnih stijena i fluida za modeliranje protoka 4 10 13 10
20-NI07 Brkić, V. Optimiranje proizvodnje nafte i plina 4 15 0 10
20-NI08 Simon, K. Obrada, transport i skladištenje nafte i prirodnog plina 4 10 10 5
20-NI09 Kurevija T. Razrada plitkih i dubokih geotermalnih ležišta 4 20 0 5
20-NI10 Karasalihović Sedlar, D. Ekonomika i upravljanje energetskim projektima 4 20 5 0
20-NI11 Karasalihović Sedlar, D. Tržište nafte i plina 4 20 5 0
       
    Izborni predmet iz drugih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu ili s drugih sveučilišta