OPĆENITO

OPĆENITO

U okviru trogodišnjeg prijediplomskog ciklusa, završetkom kojeg se stječe najmanje 180 ECTS bodova, izvode se tri studijska programa:

  • prijediplomski sveučilišni studij Rudarstvo
  • prijediplomski sveučilišni studij Geološko inženjerstvo
  • prijediplomski sveučilišni studij Naftno rudarstvo.

Prva je godina studija zajednička, i na njoj studenti dobivaju temeljna znanja iz matematike, fi zike, kemije, inženjerske grafi ke i računarstva. U drugoj se godini studiji razdvajaju, ali se i na njoj slušaju temeljni predmeti potrebni pojedinoj struci (kao što su elektrotehnika, termodinamika, mehanika, mehanika fluida, otpornost materijala i sl.), koji uz stručne predmete, koji se nastavljaju i u trećoj godini studija, osiguravaju studentu nužnu širinu stručnog obrazovanja. Preddiplomski studiji završavaju izradom i obranom završnog rada, koji se upisuje u posljednjem, šestom semestru studija.
Nakon završetka preddiplomskog studija i stjecanja odgovarajućeg stručnog naziva (tablica), studenti se mogu zaposliti ili nastaviti obrazovanje na odgovarajućem diplomskom studiju, odnosno uz razlikovne ispite upisati drugi diplomski studij na RGN fakultetu, u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Preddiplomski

U akademskoj godini 2016./2017. na prvu godinu prijediplomskih studija upisala su se ukupno 204 studenta, od čega 155  studenata koji su prethodne nastavne godine završili srednjoškolsko obrazovanje i osam gostujućih studenata (55 brucoša i pet gostujućih studenata upisano je na studij Rudarstvo, 50 brucoša i tri gostujuća studenta na na studij Geološko inženjerstvo te 50 brucoša na studij Naftno rudarstvo). Na drugu godinu studija bila su upisana ukupno 174 studenta, a na treću 137 studenata. Zaključno s rujanskim rokom 2017. godine završni rad obranilo je ukupno 76 studenata (24  studenta studija Rudarstvo, 26 studenata studija Geološko inženjerstvo i 26 studenata studija Naftno rudarstvo), što je nešto manje nego u istom vremenskom periodu u prethodnoj akademskoj godini. Navedeni podatci prikazani su na slici.

20180122 25


Kompetencije studenata prijediplomskog studija Rudarstvo / Geološko inženjerstvo / Naftno rudarstvo:

  • temeljna znanja iz područja tehničkih i prirodnih znanosti
  • sposobnost primjene stečenih znanja pri samostalnom obavljanju stručnih poslova i rješavanju problema srednje složenosti kod površinske i podzemne eksploatacije mineralnih sirovina (miniranje, strojno dobivanje, transport, oplemenjivanje, vjetrenje, odvodnjavanje, procjena stabilnosti i sigurnosti objekata izgrađenih u tlima i stijenama)
  • sposobnost, stručnost i kompetentnost za obavljanje poslova i rješavanje srednje složenih problema u geološkom inženjerstvu i geologiji, kao i u drugim strukama koje se koriste rezultatima istraživanja u geološkom inženjerstvu i geologiji te ih primjenjuju
  • sposobnost primjene stečenih znanja za prepoznavanje i samostalno rješavanje problema srednje složenosti kod istraživanja, eksploatacije i distribucije energetskih mineralnih sirovina, korištenja geotermalne vode i u energetici
  • sposobnost odabira i primjene odgovarajućih analitičkih metoda i postupaka te opreme potrebne u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
  • dposobnost korištenja aktualnih informacijskih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka prikupljenih novim istraživanjima ili iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • vještine i kvalitete nužne za veću učinkovitost i za prepoznavanje potrebe za dugoročnim profesionalnim razvojem i suradnjom sa stručnjacima iz drugih disciplina.